Product

INFINITE POSSIBILITY

i-Regist

Online registration system

SEO - Astroid Framework

i-Huris

Human resource management system

FontAwesome - Astroid Framework

i-SMARTSOFT

Office Automation Systems (e-Office)

Documented - Astroid Framework

I-FINSOFT

Enterprise Resource Planning

Admin Panel - Astroid Framework

I-REAL ESTATE

Real Estate Management System

SCSS - Astroid Framework

i-SMARTFLOW

work process design and work routing(Workflow)

Customer

Igenco Company Limited would like to thank all customers for their trust and trust in our products and services.

News & Events

กระบวนการด้านการบริหารโครงการและกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์

       มาตรฐาน ISO 29110 ช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะองค์กร ทำให้มีการบริหารจัดการคุณภาพและบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ

             วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคเงินสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ในวาระที่บริษัทฯ ได้เปิดมาครบ

             ภาพกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานตัวแทนบริษัทประกันภัย สำหรับการใช้งานระบบ I-SERFF เมื่อวันที่ 27/02/2558  โดยความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.),

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741