SUPPORT SERVICE

ลูกค้าบริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน คำแนะนำในการการทำงานของระบบงานผ่านระบบ BUG TRACKING SYSTEM ตลอดจนคำเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้าของเรา โดยท่านสามารถแจ้งปัญหาตามช่องทางบริการที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าของเราตลอดเวลา

 


 

IT SUPTORT

 

MARKETING SUPPORT

  • ฝ่ายขายและการตลาด  E-Mail : sale@igenco.co.th  โทรศัพท์   02 532 5151 02 532 5160-2