i-SMARTSOFT( โปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ )

 Office Automation Systems (e-Office) 

 

       i-SmartSoft โปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัติโนมัติ (e-Office) ได้ถูกพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมและง่ายต่อการจัดการเอกสารภายในสำนักงานแบบอัตโนมัติรองรับการทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการลดภาระในการบริหารเอกสารลง การพัฒนาโปรแกรมได้มีการศึกษารูปแบบการจัดเก็บค้นหาเอกสาร จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในตัวโปรแกรม มีฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย สามารถอำนวยความสะดวกในการค้นหาเอกสาร การจัดการงานเอกสาร และการจัดการไฟล์ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานในลักษณะ Web Application สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กันไม่จำกัด User

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( Document flow System )

    เป็นระบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับการบริหารงานด้านเอกสาร หนังสือราชการทุกประเภท ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ การรับหนังสือ การจัดเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบ และสามารถส่งต่อเพื่อลงนามในเอกสาร หรือ ส่งเข้าระบบหนังสือเวียน มีระบบลงนามรับทราบในเอกสาร โดยทำงานผ่านระบบแบบออนไลน์ รองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 2548 กำหนดสิทธิการใช้งานแต่ละระดับผู้ใช้งาน ลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สะดวกในการจัดเก็บและค้นหา ทำงานในลักษณะ Web base ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้งาน

2. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( Document management System ) คือ

    ระบบบริหารสำนักงานอัติโนมัติได้รับการพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะ ลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรซึ่งมีความสะดวก ง่ายต่อการการจัดเก็บเอกสารและการสืบค้น รวมถึงข้อมูลชนิดต่างๆ ที่อยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างของการจัดเก็บแฟ้ม เอกสาร โดยไม่จำกัดจำนวน และระดับชั้น สามารถกำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย และมีความยืดหยุ่นสูง และมีรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และใช้งานได้สะดวกตามฟังก์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนตามความต้องการด้านสำนักงานอย่างอัตโนมัติและอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบบติดตามงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( IGENCO- Workflow )

    เป็นระบบเป็นระบบการจัดการไหลเวียนเอกสารโดยสามารถสร้างรูปแบบเอกสารได้โดยอิสระ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานของเอกสาร และสามารถติดตามผลการดำเนินงาน สามารถค้นหาเอกสารต่างๆ ทั้งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว รองรับงานเอกสารต่างๆ และสามารถแนบไฟล์เอกสารชนิดต่างๆที่อยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ระบบปฏิบัติการสามารถเปิดได้ และสามารถทำการสแกนเอกสารผ่านระบบและนำเข้ามาใช้งานในงานเอกสารได้ทันที ระบบสามารถรองรับงานหนังสือขององค์กรที่มีเอกสารซับซ้อนได้ สามารถติดตามงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ช่วยขจัดปัญหาเอกสารสูญหายระหว่างการดำเนินงาน และมีระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานเอกสาร ฯลฯ

4. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ( e-room management System )

    ระบบบริหารจองห้องประชุม ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะ ลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรซึ่งมีความสะดวก เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำการจองห้องประชุมได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ใช้งานได้ง่ายมีรายละเอียดการจองต่างๆ เพื่อง่ายต่อผู้ใช้งานในการทำการจองห้องประชุม การสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย และมีความยืดหยุ่นสูง และใช้งานได้สะดวกตามฟังก์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนตามความต้องการด้านสำนักงานอย่างอัตโนมัติและอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ระบบจัดการประชุมออนไลน์ ( e-meeting management System )

    ระบบจัดการประชุมออนไลน์ ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะ ลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรซึ่งมีความสะดวก เป็นระบบที่ช่วยให้การจัดการประชุมเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ 100% เพื่อให้ผู้ใช้งานจัดหัวข้อการประชุม การเชิญประชุม การจัดการประชุมแบบออนไลน์ การลงมติการประชุม การสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ตลอดจนการเผยแพร่การประชุมได้อย่างง่ายดาย และมีความยืดหยุ่นสูง และใช้งานได้สะดวกตามฟังก์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนตามความต้องการด้านสำนักงานอย่างอัตโนมัติและอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ระบบปฎิทินนัดหมาย ( e-Calendar management System )

    ระบบปฎิทินนัดหมาย เป็นระบบที่ช่วยให้การนัดหมายต่างๆ รวมถึงกิจกรรมภายในองค์กรเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถแสดงผลข้อมูลและการแจ้งเตือนกิจกรรมได้ทันที มีฟังก์ชั่นการตอบรับ/ปฎิเสธการนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการตรวจสอบสถานะกิจกรรมต่างๆ ผ่านหน้าจอปฎิทินนัดหมายส่วนบุคคล สามารถใช้งานได้สะดวกตามฟังก์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนตามความต้องการด้านสำนักงานอย่างอัตโนมัติและอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ระบบใบลาออนไลน์ ( e-Leave management System )

    ระบบใบลาออนไลน์สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ยื่นใบลาผ่านระบบออนไลน์ ตามสิทธิปรเภทการลาของพนักงาน การจัดการวันลาสะสม การออกรายงานสถิติการลาพนักงาน การอนุมัติการลาสำหรับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร สามารถใช้งานได้สะดวกตามฟังก์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนตามความต้องการด้านสำนักงานอย่างอัตโนมัติและอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ระบบบริหารงานยานพาหนะ ( Car management System ) คือ ?

    ระบบบริหารยานพานหะ ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะ ลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรซึ่งมีความสะดวก เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารยานพาหนะ สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ 100% รองรับทะเบียนประวัติรถ การซ่อมบำรุง การขออนุญาตใช้รถแบบออนไลน์ การอนุมัติการจัดรถ การบันทึกค่าใช้จ่าย การประเมินพนักงานขับรถ การทำผิดกฎจราจร ฟังก์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนตามความต้องการด้านสำนักงานอย่างอัตโนมัติและอย่างมีประสิทธิภาพ

9. BLOG

    ระบบการเขียนบทความต่างๆ ส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กร โดยสามารถแบ่งตามหมวดหมู่บทความ สามารถเผยแพร่บทความหรือเก็บเป็นส่วนบุคคลได้ รวมทั้งยังสามารถแสดงคววามคิดเห็นในบทความ เชื่อมโยงกับโปรแกรม Social Media ต่างๅ เช่น Facebbook, twitter, G+ เป็นต้น

ดาวน์โหลดคุณสมบัติระบบ (PDF)

ติดต่อสอบถาม-นัดสาธิตระบบงาน : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236 (คุณภนิดาพร จูมมณี)

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741