PROFILE

      
INFINITE   POSSIBILITY
 

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด หรือ IGENCO จัดตั้งเมื่อปี 15 มีนาคม 2553 โดยประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และงานเครือข่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน งานโดยขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา (IT Consultant)  การพัฒนา (Software Development) และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (IT infrastructure) แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Business Application) มุ่งเน้นในการบริหารองค์กรภายใต้นโยบายการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อส่งมอบงานระบบและบริการให้ลูกค้าอย่างเหนือความประทับใจ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวตกรรมใหม่เพื่อเป็นทางเลือกภายใต้แบรนด์ "IGENCO" ซึ่งเป็นระบบ Web Application ที่ได้รับการการันตีคุณภาพและความไว้วางใจจากลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง  

 

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด หรือ IGENCO ก่อตั้งจากการรวมตัวของทีมงานบุคลากรทางด้าน IT ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบ การจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 10 ปีตลอดเส้นทางการทำงานสายงาน IT ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATSI) ตลอดจนพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาระบบและการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านซอฟต์แวร์ และได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล 4232 ระดับ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ IGENCO ที่ผ่านมาตรฐานด้าน Software Project Management and Software Implementation Process ด้วย Management Systems as per ISO/IEC29110:2100 และการให้บริการด้าน IT ซึ่งเป็นบริษัทฯ สัญชาติไทยอย่างแท้จริง  

 

"จากการเอาใจใส่ต่อการพัฒนาระบบและบริการของเรา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ในภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้พัฒนาและติดตั้งระบบงานสารสนเทศภายในองค์กร โดยระบบสามารถตอบสนองความต้องการและลดระยะเวลาในการปฎิบัติงานของผู้ใช้งาน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลขององค์กร สามารถนำไปวางแผนทางการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรและศักยภาพของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป" 


   
: วิสัยทัศน์ : 
“เป็นผู้นำในด้านพัฒนาและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ภายใต้บรรษัทภิบาล”
 
 
: พันธกิจ :

1.) ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2.) ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างมืออาชีพ

3.) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

4.) ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล

 
 
: ค่านิยม :

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักของธุรกิจ (Core Value) เพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมาย ด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ

วันนี้เราเป็นบริษัทขนาดไม่ใหญ่มาก (Small) องค์กรจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทีมงาน มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ และมีค่านิยมหลักคือ  (SMART)

Synergy การสร้างพลังร่วม

Morality ยึดมั่นในคุณธรรม

Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

Responsibility เข้าใจในภาระหน้าที่ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ

Transparency ความโปร่งใสในการทำงาน

 
 
: วัฒนธรรมองค์กร :
 

โลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่มักจะมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเสมอ ไอเจนโก้ จึงเป็นบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงและเหตุผลหลักที่กำหนดความเป็นตัวตนของไอเจนโก้ อยู่บนหลักการ “รองรับการเปลี่ยนแปลง”  และด้วยความที่กลุ่มผู้ก่อตั้งเป็น Technical Guys ในวงการไอทีมานาน และกล้าที่จะเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานจากการยึดติดกับความสำเร็จจากรูปแบบบริษัทไอทีใหญ่ ปรับเปลี่ยนมาเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ขนาดกลาง เปลี่ยนกระบวนการคิด จากการใช้กรอบใหญ่มากำหนดวิธีการปฎิบัติงานเป็นมาใช้ใหม่ซึ่งเน้นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้ตอบสนองต่อโลกไอทีสมัยใหม่ เราจึงต้องการรักษาให้บริษัทคงอยู่ใน Concept “Small & Smart”  กล่าวคือ

Small   เป็นบริษัทขนาดไม่ใหญ่มาก เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทีมงาน รวดเร็วในการตัดสินใจ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ในทันท่วงที 

Smart  คือ ค่านิยมหลักของธุรกิจ ความสมาร์ทขององค์กร ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง ความสมาร์ทของเราชาวไอเจนโก้ ประกอบด้วย

  1. Synergy การสร้างพลังร่วมและการทำงานเป็นทีม หมายถึง ความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมและบริษัท ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี การประสานและผนึกกำลังโดยผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของบริษัท
  2. Morality ยึดมั่นในคุณธรรม หมายถึง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ความดีงาม ความเสียสละ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
  3. Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หมายถึง เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหาและมีแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาอย่างมืออาชี เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเปิดโอกาสและการพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและประเมินผล เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. Responsibility เข้าใจในภาระหน้าที่ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จริงใจ ซื่อสัตย์และเข้าใจในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
  5. Transparency ความโปร่งใสในการทำงาน หมายถึง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการทำงานที่ชัดเจน 

 

"เป้าหมายหลักของไอเจนโก้วันนี้ นอกจากจะเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติม  เรายังเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานอย่างแท้จริง เพื่อรองรับการยกระดับไปสู่การเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำในระดับประเทศต่อไป"