logo

 

     ในปัจจุบัน หลายองค์กรมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายในการเตรียมการทั้งในเรื่องวิทยากร เนื้อหา หลักสูตร สถานที่จัด ห้อง อาหารว่าง การประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

     ระบบไอรีจิส i-Regist เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา ฝึกอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่สนใจทั้ง Online / Offline ได้  สามารถติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์องค์กรได้ เช่น Joomla, Wordpress
 

 

www.i-regist.com

 

ระบบมีความยึดหยุ่นในการใช้งานสูงเนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการหรือหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ ๆ  การเพิ่มลดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัด ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสมาชิกและลงทะเบียน ห้องที่จัดสามารถกำหนดจำนวนคนที่รองรับได้ สามารถกำหนดประเภทอาหารให้ผู้ลงทะเบียนเลือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนและลงทะเบียนแบบกลุ่ม และการพิมพ์รายงานต่าง ๆ  เช่น รายชื่อสมาชิก รายชื่อผู้ลงทะเบียน ใบเซ็นชื่อ ป้ายชื่อ หนังสือรับรองและใบเสร็จรับเงิน

 

สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป จะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสามารถสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรที่สนใจ(ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดทำกำหนดไว้) การพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร การแจ้งหลักฐานการโอนเงิน การพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน และการตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

คุณสมบัติการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

คุณสมบัติการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สนใจติดต่อ (Contact)