ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา

Registration Management Systems (eDucation)

 

ระบบบริการด้านการศึกษาครบวงจรตั้งแต่เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเป็นระบบที่ออกแบบให้ความสะดวกต่อการใช้งานด้วยความทันสมัยทำงานอย่างรวดเร็วถูกต้องและความปลอดภัย รองรับการจัดการจัดการศึกษาได้หลายระดับหลายวิทยาเขต สามารถวางแผนด้านการจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาแบบออนไลน์ตลอดเวลา คุณลักษณะทั่วไปของระบบบริการการศึกษา ประกอบด้วย ความสะดวกต่อการใช้งาน  ความทันสมัยของระบบ  ความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล  รวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ความสะดวกต่อการใช้งาน

 

ความทันสมัยของระบบ

 

ความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูล 

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

 

 

ติดต่อสอบถาม นัดสาธิตระบบงานเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236 (คุณภณิดาพร จูมมณี)