ระบบประเมินและวัดผลการปฎิบัติงาน 

Balance Scorecard (BSC)

 

BALANCE SCORECARD (BSC) เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร (Alignment and focused) โดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกสำคัญในการประเมินผล

โดยพิจารณาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง(Perspectives)  มุมมองทั้ง 4 ด้านโดยจะมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย

 

โครงสร้างและระบบงานโดยรวม

   

 ความเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น

 

การบริหารจัดการระบบงาน

 

การรักษาความปลอดภัย

 

การจัดการข้อมูลของระบบ มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

 

ติดต่อสอบถาม นัดสาธิตระบบงานเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236