ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

ไอฮิวริช (i-Huris)

(Intranet / Internet - Human Resource Information System)

 

บทสรุปผู้บริหาร 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การสร้างผลกำไรในปัจจุบันไม่เพียงแต่การเพิ่มยอดขาย หากองค์กรใดสามารถวางกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการที่มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งขัน (Cost Leadership) องค์กรนั้นจึงจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง (Change) เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ การบริหารจัดการด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น จะช่วยลดต้นทุนและทำให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วในการปฏิบัติงาน การเก็บรวมรวบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบยังจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลสารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรได้ 

ระบบไอฮิวริช i-Huris (Intranet / Internet - Human Resource Information System)

HRIS (Human Resource Information System) หรือ HRMS (Human Resource Management System) เป็นระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ ระบบบริหารงานบุคคล ที่สามารถทำงานด้วยเว็บเทคโนโลยี (Web-Based Technology) บนเครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเตอร์เน็ต (Intranet / Internet) สามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลชนิด (RDBMS) (Relational Database Management System) มีความยืดหยุ่นสูง เช่น โอลาเคิล (Oracle) สามารถทำงานเว็บบราวเซอร์ (Browser) บนเครื่องพีซี (PC) แล็ปท็อป (Laptop) และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ระบบถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานเข้าสู่ระบบพร้อม ๆ กันได้ (Concurrence Control) มีระบบรักษาความปลอดภัยและวิธีการปกป้องข้อมูลที่รับเข้า-ส่งออกด้วยเอสเอสแอล (SSL: Secure Sockets Layer) รองรับการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-on) โดยการเชื่อมโยงกับระบบเอดี (AD: Active Directory) ระบบมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง รองรับข้อมูลปริมาณมาก และสามารถขยายขีดความสามารถในอนาคตได้ ระบบไอฮิวริช ประกอบไปด้วยระบบหลักและระบบย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ระบบทะเบียนประวัติ (Employee Profile)
 2. ระบบบริหารอัตรากำลัง (Manpower Management)
 3. ระบบสรรหาทั้งภายในและภายนอก บรรจุ แต่งตั้ง (Recruitment)
 4. ระบบการลงเวลา (Time Attendance)
 5. ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll & Compensation)
 6. ระบบสวัสดิการ (Welfare)
 7. ระบบงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety) เช่น ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล (รองรับการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง)
 8. ระบบระเบียบวินัย (Discipline)
 9. ระบบพ้นหน้าที่ (Resign & Retirement)
 1. ระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training / IDP : Individual Development Plan / Talent Management)
 2. ระบบประเมินและวัดผล KPI (Key Performance Indicator)
 3. ระบบประเมินศักยภาพและพฤติกรรม (Competencies Evaluation)
 1. ระบบบันทึกผังโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 2. ระบบบันทึกข้อมูลตำแหน่ง (Positions)
 3. ระบบบันทึกลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
 4. ระบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย (Policy)

 

ด้วยระบบงานที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

Benefit

ทวีวัตร์  ทรรศนะประทีป

Managing Director


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคุณสมบัติระบบ (PDF)

สอบถามเพิ่มเติม/ สาธิตโปรแกรม ติดต่อคุณทวีวัตร์  ทรรศนะประทีป 081-752-9549