iGenco BSC (ระบบประเมินและวัดผลการปฎิบัติงาน)

 

 

 

      BALANCE SCORECARD (BSC)  เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร (Alignment and focused) โดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกสำคัญในการประเมินผล

     โดยพิจารณาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง(Perspectives)  มุมมองทั้ง 4 ด้านโดยจะมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย

 • มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
 • มุมมองด้านลูกค้า (Customer  Perspective)   
 • มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal  Process  Perspective) 
 • มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  (Learning  and  Growth  Perspective)

โครงสร้างและระบบงานโดยรวม

 • มีสถาปัตยกรรมระบบเป็นแบบ Web Based Application
 • มีลักษณะการทำงานผ่าน Protocol HTTP หรือ HTTPS
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า(Input Validation) โดยให้ระบบตรวจสอบ ณ หน้าจอนำเข้าข้อมูล
 • มีฟังก์ชันรองรับการนำเข้าและส่งออก (Import and Export)
 • ข้อมูลในรูปแบบ Text, Spreadsheet, XML และอื่น ๆ ตามความจำเป็นของระบบงาน
 • สามารถค้นหาข้อมูลจากระบบงานตามเงื่อนไขต่างๆ ได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ระดับการใช้งาน เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลได้ เช่น การเรียกดู เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล และการพิมพ์ในแต่ละโปรแกรมได้
 • ซอฟต์แวร์และองค์ประกอบ (Component) ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของซอฟต์แวร์ ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และตามความยินยอม(Agreement) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด

 ความเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น

 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Directory เพื่อแสดงข้อมูลหน่วยงานตามโครงสร้างในระบบสารสนเทศขององค์กรได้
 • สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะ Widget ตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด เพื่อแสดงข้อมูลโดยย่อตามสิทธิของบุคลากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบงานได้ใน Web Portal ขององค์กร
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานอื่นที่องค์กรใช้งานอยู่เพื่อให้เกิดข้อมูลที่ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีทาง Web Service หรือ วิธีการอื่นที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลทางการเงินและการบริหาร ข้อมูลทางบุคลากร เป็นต้น

การบริหารจัดการระบบงาน

 • มีฟังก์ชันงานและเครื่องมือช่วยให้ดูแลบริหารจัดการระบบและในการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ในระบบได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกันได้ อาทิ สิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ สิทธิ์ในการเรียกดูข้อมูลและรายงานต่าง ๆ สิทธิ์ในการ แก้ไขข้อมูล สิทธิ์ในการยกเลิกรายการ
 • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ระบบได้ โดยออกแบบให้สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ระบบได้ไม่จำกัดจำนวนกลุ่มและสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบให้แต่ละกลุ่มได้
 • สามารถ บันทึกการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งาน การแก้ไข Parameter ต่าง ๆ โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบ Log ที่แสดงรายการให้เข้าใจได้
 • สามารถ บันทึกรายละเอียดการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้ โดยแสดงรายละเอียดวันและเวลาการเข้าใช้ระบบงาน (Log in) อาทิ การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และสามารถสอบถาม แสดงผลการเข้าใช้ระบบงาน ตามเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ แยกตามวันที่ และช่วงเวลาที่ใช้ระบบงาน แยกตามผู้ใช้แต่ละคนที่เข้าใช้งานระบบ
 • สามารถปิดการใช้ระบบงาน (Log Out) อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด

การรักษาความปลอดภัย

 • พัฒนาระบบตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย OWASP
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยที่องค์กรมีอยู่
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

การจัดการข้อมูลของระบบ มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

 • สามารถกำหนดข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก (KPI’s) ในแต่ละรอบปีการประเมินได้
 • สามารถกำหนดรอบระยะเวลาการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (KPI’s) ตามปี, ไตรมาส, เดือน ได้
 • สามารถกำหนดข้อมูล Analog Meter ให้กับตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กร
 • สามารถกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด (KPI’s) ได้เพื่อเป็นกรอบในการประเมินผล
 • สามารถกำหนดข้อมูลค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด (KPI’s Target) ได้
 • สามารถกำหนดข้อมูลค่าผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด (KPI’s Actual) ได้
 • สามารถเพิ่ม และแก้ไขรายการข้อมูลหลัก และข้อมูลรายการที่เป็นผลการดำเนินงาน รวมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องได้
 • ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นภาพแสดงผลแบบ Dashboard อัตราร้อยละ และตารางข้อมูล
 • แสดงข้อมูลและรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลตามที่องค์กรกำหนด
 • แสดงข้อมูลตัวชี้วัดตามมิติ และแสดงผลตัวชี้วัดแบบ Analog Meter (ระดับสีตามเกณฑ์ที่กำหนด)

ติดต่อสอบถาม นัดสาธิตระบบงานเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741