ก่อนหน้า ต่อไป

I-SERFF Training Day

             ภาพกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานตัวแทนบริษัทประกันภัย สำหรับการใช้งานระบบ I-SERFF เมื่อวันที่ 27/02/2558  โดยความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.),

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ผู้พัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย Internet Service for System for Electronic Rate and Form Filing : I-SERFF
ผู้แต่ง : นายธีรยุทธ วิธานธรรม

 

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741